Mediators Netwerk. Mediation

Welkom bij Mediators Netwerk

Waarom mediation.gratis?

Als u een conflict heeft dat zich gaat verharden en u komt er niet uit, dan is mediation de beste en meest efficiëntere manier om uw conflict op te lossen. Om het gebruik van mediation te bevorderen, bieden wij wekelijks een gratis mediation.

U lost samen uw geschil op met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Voor bijna elk geschil is er via mediation een oplossing, die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Vaak zien partijen zelf die oplossing niet, omdat ze emotioneel te zeer in het conflict verwikkeld zijn geraakt. Hulp van een mediator brengt daarin verandering. Hiermee voorkomt u langdurige en kostbare juridische procedures.

Er is in feite maar één voorwaarde vooraf: u hebt de wil om aan een goede oplossing bij te dragen.
Volkomen ten onrechte ervaren mensen het vragen om hulp soms als een persoonlijke blamage. Waarom ben ik zelf niet in staat om dit conflict op te lossen? Waarom heb ik het zover laten komen?
Het kan helpen dat u zich realiseert dan dit soort vragen niet bijdragen aan een oplossing.

Als u schade aan uw auto rijdt, gaat u toch ook niet zelf proberen die uit te deuken?
U hebt gewoon even deskundige hulp nodig om weer ‘on speaking terms’ te komen.
De mediator, als onafhankelijke derde, helpt u daarbij en met elkaar werkt u aan een duurzame oplossing. Een oplossing waarvan u een jaar later nog het gevoel hebt dat dit de beste was. En waarbij u elkaar recht in de ogen kunt blijven kijken.

Onafhankelijkheid

Als deskundige en onafhankelijke derde houdt uw mediator oog voor de wederzijdse belangen. Veel onderhandelingen lopen uitsluitend stuk op een verborgen machtsstrijd. Wie is de sterkste? Wie zal er toegeven? Welke verborgen belangen heeft de ander? Terwijl de beste oplossing tot stand komt door te geven en te nemen. Daarbij speelt u zelf een actieve rol. Met hulp van uw mediator. Zo kan het conflict worden teruggebracht tot zakelijke proporties. En kom je er met elkaar uit.

Vrijwilligheid en Vertrouwelijkheid

De twee pijlers van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Geen enkele partij kan gedwongen worden aan het mediation-proces deel te nemen. Deze principes liggen vast in reglementen.

Deskundig en gekwalificeerd

Onze mediators zijn gekwalificeerd en ingeschreven in het landelijk register.
Zij zijn vakbekwaam en volgen permanente educatie en intervisie.
Soms is er nadat een mediation is afgerond, nog een korte juridische afhechting nodig.
Die verzorgen wij desgewenst voor u.

Win-win situatie

Mediators doen geen uitspraak in uw conflict. Zij hebben een ‘vlottrekkende’ en begeleidende rol. Zij faciliteren als het ware uw eigen onderhandelingsproces. Centraal staan de belangen van beide partijen nu en in de toekomst. Uiteindelijk komt er in onderling overleg een voor beide partijen aanvaardbare oplossing tot stand, die vastgelegd wordt in een overeenkomst. Omdat de procedure niet juridisch van aard is maar informeel, is er alle ruimte voor creatieve oplossingen. Zo verandert zelfs een patstelling in een win-winsituatie.

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing.

De belangrijkste daarvan zijn:

  • Snelheid

  • Kostenbeheersing

  • Informele procedure

  • Deskundige begeleiding

  • Actieve rol van partijen

  • Ruimte voor creatieve oplossingen

  • Geen onnodige beschadiging van relaties

  • Geen weglekken van veel energie uit negatieve emoties

  • Gezamenlijke oplossing en dus hoge acceptatiegraad

  • Gezamenlijke oplossing en dus win-win resultaat

Mediators Netwerk. Mediation

De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen partijen vanuit hun werkelijke belangen. Doel is tot een gezamenlijk gedragen en optimaal resultaat in de specifieke context te komen.
De partijen zoeken gezamenlijk onder leiding van een mediator naar de oplossing van een conflict. Dat biedt bijna altijd een betere oplossing dan de uitkomst van een juridische procedure, omdat nu de besluitvorming niet uit handen wordt gegeven. Er ontstaat geen gevecht vanuit de rechten die elke partij heeft, maar we zoeken naar het optimaal behartigen van de belangen van elke partij.

Vaak is het ongewis of een procedure deze belangen optimaal recht zal doen. Bij mediation is dat niet het geval. Wij zoeken naar opties die duurzame oplossingen bewerkstelligen. De belangen van beide partijen blijven centraal staan. Van daaruit komt het tot daadwerkelijke oplossingen.