Mediators Netwerk. Mediation

Wanneer Mediation?

Mediation kan in vele situaties worden toegepast. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn:

 • Arbeidsgeschillen

 • Familieconflicten

 • Echtscheiding

 • Zakelijke conflicten

 • Omgangsregelingen

Mediation kan zinvol zijn als:

 • u geen juridisering van het conflict wil.

 • u een vertrouwelijke oplossing zoekt.

 • u een snelle oplossing zoekt.

 • u met elkaar verder wil of in goed overleg uit elkaar wil.

 • u geen escalatie van het conflict wenst.

 • u een duurzame oplossing voor ogen staat.

Werk gerelateerde mediation

Een conflict met uw collega of werkgever kan veel stress met zich meebrengen. Soms komt het uit de lucht vallen. Je krijgt opeens slechte beoordelingen of een nieuwe leidinggevende kan niet met jou door één deur. Je gaat met tegenzin naar je werk, uw prestaties lijden er onder en ook thuis ben je niet meer jezelf. Je baan, je toekomst, je financiën, álles komt ineens op de tocht te staan.

Zonder ingrijpen leidt dit vaak tot een duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. De beëindiging van het dienstverband is een veel gekozen oplossing. Na heftig duw- en trekwerk bepaalt de rechter hoeveel geld betaald moet worden en zijn beide partijen ontevreden: de werknemer verliest zijn baan, de werkgever een werknemer.

Een mediator kan in een vroeg stadium helpen de arbeidsrelatie te herstellen. Als je kiest voor mediation vóórdat emoties de toon gaan bepalen, is er nog veel te winnen. Maar ook daarna kan de situatie nog worden hersteld. Een goede communicatie is in veel gevallen een goede eerste stap om veel oud zeer op te lossen. Het krijgen van inzicht in de gevoelens van de ander, in de diepere beweegredenen van iemands handelen en gedrag leidt al vaak tot verbetering van de situatie en wederzijds begrip. Van daar uit kan worden gewerkt aan herstel. En dit gaat meestal snel.
De mediator speelt daarin een cruciale rol.

En mocht onverhoopt afscheid nemen toch de beste optie blijken, dan behartigt de mediator beider belangen, om zo tot een goede en voor beide partijen aanvaardbare afronding te komen.
Zo kun je elkaar ook nadien nog recht in de ogen blijven kijken.

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation kan u helpen bij conflicten tussen zakelijke partijen. Ook zakelijke conflicten ontstaan uiteraard tussen personen, die tegenstrijdige belangen kunnen hebben. Op elk terrein van de bedrijfsvoering kunnen zakelijke conflicten ontstaan.Het kan erg helpen als u een mediator in de arm neemt met ervaring op die terreinen. Alle aspecten die u als ondernemer of bedrijf tegenkomt, kunnen mogelijk tot een conflict leiden.

Een zakelijke mediator heeft vaak specifieke kennis over de achtergrond van uw conflict en kan u helpen, met behoud van de relatie, kostenefficiënt en doelgericht tot een oplossing te komen.

Huwelijks mediation

Scheidingsbemiddeling heeft in Nederland inmiddels overduidelijk ingang gevonden. Een belangrijke oorzaak is, dat er al voor de ontwikkeling van deze vorm van bemiddeling in de markt een brede behoefte bestond aan niet-conflictueuze begeleiding van scheidende paren.

Door gebruik te maken van mediation wordt voorkomen dat partners nog slechts met elkaar communiceren via advocaten. Een niet alleen erg dure, maar ook conflict escalerende methode om tot oplossingen te komen die geen oplossingen blijken te zijn. Met steeds voortdurende pesterijen, die vaak over de rug van de kinderen worden uitgevochten. Het wantrouwen groeit, standpunten verharden zich en niemands belang wordt nog gediend. En dat laatste is nu juist de kracht van mediation: er voor zorgen dat de belangen van alle partijen optimaal worden behartigd.

Door de diepst verborgen tegenstrijdige wensen en tegenstellingen van partijen boven tafel te krijgen, kan gefundeerder tot blijvende overeenkomsten worden gekomen.

Kinderen

Scheiden blijft voor alle partijen een verdrietige zaak. Om allerlei redenen neemt het aantal echtscheidingen echter nog steeds toe. Vaak zijn de kinderen die uit een huwelijk geboren zijn letterlijk het kind van de rekening. De opvatting wint terrein dat scheiden altijd leidt tot beschadiging van de kinderen. Daarmee is de behoefte aan een vorm van uit-elkaar-gaan waarbij de belangen van de kinderen optimaal worden gediend evident. Mediation kan hierbij een geweldige rol vervullen. Het helpt ex-partners niet alleen hun zaken in (uiteindelijk) goed overleg af te wikkelen, maar ook de nieuwe rol van ouder-niet-partner ten behoeve van de kinderen verantwoord invulling te geven.

Omgangsregelingen

Wanneer u kinderen hebt en uit elkaar gaat (of bent), zijn en blijven er veel zaken te regelen rondom uw kind. Van eenvoudige tot complexe zaken. Van bezoekregeling tot kledingkeuze. Van financiën tot schoolbezoek. Van huisvesting tot vakanties.
U moet wennen aan uw nieuwe rol als ouder, niet-partner. Meestal zult u zich vinden in een gezamenlijk belang: uw kind zo goed mogelijk op blijven voeden. Dit betekent ook dat uw kind zo min mogelijk moet merken van meningsverschillen. En al helemaal niet van ruzies. Ook de manier van spreken over elkaar is een aandachtspunt. U wilt voorkomen dat uw kind in (innerlijke) loyaliteitsconflicten komt naar u als ouders. Want dat blijft u. Voor uw kind is het al moeilijk genoeg dat u niet meer samen bent. Daarom wilt u de ‘rest’ zo goed mogelijk regelen en geen gedoe met elkaar over onduidelijke afspraken. U wilt uw kind maximaal faciliteren op de weg naar volwassenheid. Wij ondersteunen u daarbij.

Mediation bij samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden zoals maatschappen en vennootschappen hebben vaak geen hiërarchie en als er zich een conflict voordoet balanceren zij regelmatig op de rand van chaos. De participanten maakten ooit een keuze om zich te verenigen in zo’n samenwerkingsverband uit vriendschap of vanwege hun complementaire uitoefening van een gemeenschappelijk beroep.

Door de jaren heen zijn de mensen, hun prioriteiten, hun insteek of de markt veranderd. In plaats van een “celebration of differences” zijn nu juist deze verschillen in benadering de motor achter de escalatie in de conflicten. Zulke verschillen worden niet meer gehonoreerd maar bekritiseerd, zij het niet altijd openlijk. Nu willen ze uit elkaar en wordt er gevochten over de verdeling van het bedrijf. Of ze willen (moeten) verder met elkaar, gevangen door hun eigen succes in de markt; maar dan wel ieder op zijn of haar eigen voorwaarden.

Mediation in samenwerkingsverbanden geeft een transparante aanpak in multiparty mediations, waarbij niet de standpunten maar juist de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers het vertrekpunt vormen voor een tot tevredenheid stemmende afwikkeling.

Het mediation netwerk helpt u daarbij.